Exponsential Organizations: ExOs

เตรียมพร้อมก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคต กับการจัดการองค์กรแบบใหม่ การวางเป้าหมายที่ท้าทาย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างโมเดลธุรกิจที่เป็น

system

พฤศจิกายน 28, 2562