Hard skill (ทักษะด้านความรู้) หรือ Soft Skill (ทักษะด้านอารมณ์) ดีน้า?

เล่าง่ายๆ Hard Skill เปิดโอกาสให้เราได้งานทำตามองค์ความรู้ที่เรามี และ Soft Skill เป็นทักษะที่ทำให้เราเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้วยความฉลาดทางอารมณ์ และการมีจรรยาบรรณในการทำงานร่วมกับผู้อื่น Get the job with Hard Skill, then Grow your career with soft skill

ทุกอย่างฝึก และเรียนรู้ ได้เสมอ ถ้ามี Growth Mindset หรือ ทัศนคติที่เปิดกว้างจะเรียนรู้พัฒนา จะพัฒนาได้ ก็ต้องรู้จัก และยอมรับความจริง และนำมาแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาตน ขยายสู่ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งบุคคลในประเทศต้องอยู่บนหลัก ศีลธรรม ถ้าเราเป็นประชาชนธรรมดา ไม่มีอำนาจพิเศษอะไร เราก็มุ่ง พัฒนาจิตใจตน ทักษะตน แล้วมาช่วยพัฒนาชุมชนใกล้ตัว ให้เต็มที่กันเองไปก่อน ทำได้เลยไม่ต้องรออำนาจนโยบายสั่งการ..เนอะ