Exponsential Organizations: ExOs

เตรียมพร้อมก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคต กับการจัดการองค์กรแบบใหม่ การวางเป้าหมายที่ท้าทาย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างโมเดลธุรกิจที่เป็น เอกลักษณ์และเติบโตแบบก้าวกระโดด

องค์กรพันธุ์ใหม่แห่งอนาคต

ไขความลับจากหนังสือ Best Seller ของ Salim Ismail

วันที่ 13 ธันวาคม 2562
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง IDC ชั้น 2 อาคารยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่