Computational Thinking + Unpluged Coding จ.ขอนแก่น

ปัญหา มีไว้ศึกษา ให้เข้าใจให้ถึงเหตุ แล้วค่อยคิดหา solutions ซึ่งจะไปถึงจุดนั้น ปัญหาใหญ่ๆ ต้องได้รับการวิเคราะห์ มาซอยย่อยให้แก้ไขได้ง่ายขึ้น Decomposition พอเล็กลง เราก็จะแก้ไขปัญหานั้นสำเร็จได้ง่ายขึ้น ประเด็นสำคัญ ไม่ใช่การฉลองชัยของความสำเร็จ หากแต่อยู่ที่ กระบวนการเรียนรู้ ที่ต้องอาศัย ครู เป็น โค้ช ที่ต้องช่วยให้ ทั้ง positive feedback เป็น motivation และ negative feedback = development และการตั้งคำถาม Coachingby Question เพื่อให้ค้นหาต่อว่าอะไรคือเหตุของการไม่สำเร็จ เพื่อการไปพัฒนาต่อไปได้อีก ด้วยการ Failforward เป็น Continous Development จนกว่าจะเห็น Pattern ของปัญหา และสามารถเขียน Algorithm ของ Solutions ได้ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนสำคัญยิ่งกว่าการตัดสินชัยชนะและถ้วยรางวัล