Computational Thinking + Unpluged Coding จ.ขอนแก่น

ปัญหา มีไว้ศึกษา ให้เข้าใจให้ถึงเหตุ แล้วค่อยคิดหา solutions ซึ่งจะไปถึงจุดนั้น ปัญหาใหญ่ๆ ต้องได้รับการวิเคราะห์ มาซอยย่อยให้แก้ไขได้ง่ายขึ้น

Supatida Prompayuck., Ph.D

14 ธันวาคม 2562
1 2 3