งานเปิดตัว Be Internet Awesome by Google

งานเปิดตัว Be internet Awesome by Google หลักสูตรพลเมืองดิจิทัลพร้อมใช้ มีกิจกรรมตอบตรงมาตรฐานการศึกษาไทย ตามตัวชี้วัด และ เกม Interland รูปแบบ Interactive learning

Supatida Prompayuck., Ph.D

14 กุมภาพันธ์ 2563

บรรยาย OKRs (Objective and Key Results)

บรรยาย OKRs (Objective and Key Results) ให้ เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

Supatida Prompayuck., Ph.D

12 กุมภาพันธ์ 2563

Hard skill (ทักษะด้านความรู้) หรือ Soft Skill (ทักษะด้านอารมณ์) ดีน้า?

เล่าง่ายๆ Hard Skill เปิดโอกาสให้เราได้งานทำตามองค์ความรู้ที่เรามี และ Soft Skill เป็นทักษะที่ทำให้เราเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

Supatida Prompayuck., Ph.D

23 มกราคม 2563

แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์

สรุปแหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ให้คุณครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากที่ผ่านมาได้เริ่มนำนำ Google Sprint (คล้ายๆ Design Thinking)

Supatida Prompayuck., Ph.D

21 ธันวาคม 2562
1 2 3