เกี่ยวกับเรา

The S Curve exists to support the organization for digital and innovation transformations in Asia Pacific. The S Curve believes that people are the most important asset in the organization. We help people in organizations to work happily with more productivity with professional development programs, and help the organization to create a digital ecosystem with collaboration tools and solutions to accelerate competence and confidence of success

 

The S Curve Company เป็นบริษัท ที่ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ เอกชน และ องค์กร ระดับโลก ให้บริหารโครงการ ทั้งด้าน ระบบเทคโนโลยี และ การพัฒนาบุคคลกร โดยทีมงาน มีประสบการณ์ด้านการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการการศึกษา ในระดับ ภาคพื้นเอเซีแปซิฟิค และในประเทศไทยมากว่า 10 ปี และ เป็นผู้ได้รับมอบหมายจาก Google ในการทำโครงการต่าง เพื่อสนับสนุน Education Transformation ในเมืองไทย และ เป็นพาร์ทเนอร์ รายแรกของไทย ที่ได้รับรองความเชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการศึกษา (Specialisation Education)

พันธกิจของเราคือ การยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล และ การสร้างสภาพแวดล้อมในการศึกษา และ การทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างนวตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และ ทำให้องค์กร สามารถสร้างคุณค่า แก่สังคม

เรายินดีให้คำปรึกษา และ การฝึกอบรม รวมถึงการจัดหาโซลูชั่นครบวงจร Digital Transformation ที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้า โดยเรามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม ในระดับประเทศ ด้วยเทคโนโลยี คลาวด์ และ ด้วยกระบวนการที่เน้นศาสตร์การสอน และ การนำ Active Learning บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อสร้างสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน รวมถึงการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา