อบรม "การติดตามการประเมินผลด้วย OKRs"

อบรม “การติดตามการประเมินผลด้วย OKRs”
วิทยากรโดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์

Google Woman’s Techmaker Ambassador Thailand
ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันดิจิทัลและนวัตกรรมแห่งเอเชีย (AIDI)
อดีตผู้บริหารโครงการ Google Asia Pacific
อดีตที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น.)
ณ ห้อง IDC ชั้น 2 อาคาร U-Plaza

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ โทร. 339,340

อบรม "การติดตามการประเมินผลด้วย OKRs"